Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Minerva Reizen c.q. de betreffende auteurs. Het overnemen van artikelen is onder voorwaarden en tegen betaling van een redelijke vergoeding toegestaan.

Niets op of van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, of enige andere manier, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Minerva Reizen.

Alle verschillende namen, logos en andere tekens op deze website betreffen zowel merken van Minerva Reizen, als ook merken van derden die Minerva Reizen op grond van een overeenkomst met de rechthebbende partij mag gebruiken. Elk gebruik van deze merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken.

Gebruik als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet is niet toegestaan met betrekking tot de informatie die wordt gedownload of gekopieerd van deze digitale diensten van Minerva Reizen.

Minerva Reizen, dan wel de rechthebbende leverancier van de betreffende informatie kan tegen elke inbreuk op diens intellectuele eigendomsrechten overgaan tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Framing (van onderdelen) van de website is niet toegestaan.