Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van minervareizen.nl is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden. De door Minerva Reizen op deze website verstrekte informatie is algemeen en indicatief.

Minerva Reizen kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Minerva Reizen staat niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie op deze website, noch voor enig resultaat voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.

Minerva Reizen geeft op deze website geen enkele garantie, hoe dan ook genaamd, ten aanzien van de (commerciële) prestaties of geschiktheid van haar diensten en producten.

Minerva Reizen noch haar werknemers, vertegenwoordigers of partners, kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor enige beslissing genomen op basis van informatie die op deze website staat en/of schade die daaruit voortvloeit.

Minerva Reizen houdt zich alle rechten voor om deze website of de informatie die daarop staat te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande aankondiging.

Bepaalde links op deze website verwijzen naar andere websites die worden onderhouden door derden. Minerva Reizen doet geen uitspraak over de juistheid of enig ander aspect van deze informatie op deze websites.