Reserverings- en reisvoorwaarden

Minerva Reizen

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisatie hierna te noemen Minerva Reizen. Het moment waarop de reiziger de voor inschrijving noodzakelijke gegevens aan Minerva Reizen schriftelijk dan wel telefonisch kenbaar maakt geldt als moment van aanvaarding. De reiziger die namens of ten behoeve van anderen een reisovereenkomst aangaat is ten opzichte van Minerva Reizen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de desbetreffende reisovereenkomst voortvloeien.
Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger langs elektronische weg of schriftelijk zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, tevens in de vorm van een factuur.

Minerva Reizen heeft het recht het aangaan van een overeenkomst met de aanstaande reiziger te weigeren zonder verplichting daartoe nadere redenen te geven.

Betaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan vermeerderd met de reserveringskosten van
€ 30,- en de eventuele premie van de reis- en/of annuleringsverzekering.

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van Minerva Reizen. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door Minerva Reizen schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dan dient de gehele reissom direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Reissom

De prijzen voor de hotelkamers zijn per kamer per dag op basis van logies en ontbijt (tenzij anders vermeld). Indien mogelijk staat bij de betreffende accommodatie ook een prijs voor verblijf op basis van halfpension. U dient bij reservering aan te geven als u op basis van halfpension wilt verblijven.

Voor appartementen/huizen zijn de prijzen per week per huis voor het maximum aantal personen zoals vermeld in de beschrijving. Bij de genoemde prijzen zijn de kosten voor elektriciteit (exclusief het gebruik van de verwarming), beddengoed, handdoeken en gebruik van het zwembad inbegrepen tenzij anders aangegeven.

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze bij Minerva Reizen bekend waren op de dag van publicatie van het reisprogramma.

In geval van ingrijpende wijziging van prijzen, zoals reserveringskosten, geldkoersen en/of heffingen en/of toeslagen en/of belastingen als boven bedoeld, behoudt Minerva Reizen, ongeacht de op dat moment geldende Algemene Reis- en Betalingsvoorwaarden van Minerva Reizen, zich het recht voor tot wijzigen van de reissom, hetzij een verhoging van de reissom, hetzij een verlaging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk veertien dagen vóór de dag van vertrek mededeling moet worden gedaan.

Reisduur

Indien de reisduur in het programma is vermeld in dagen, zijn de dag van vertrek en de dag van thuiskomst in Nederland als hele dagen gerekend.

Maximaal toegestane personen

Bewoning van de door u gereserveerde accommodatie met meer dan bij reservering opgegeven maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby's) als vermeld op onze website is niet toegestaan. De accommodatiebeheerder kan u in dit geval weigeren tot de accommodatie. U heeft hierbij geen recht op schadevergoeding. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de accommodatiebeheerder.

Wijzigen door de reiziger

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 30,- per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.

Afwijzing zal worden beargumenteerd en de reiziger zal direct hiervan op de hoogte worden gebracht. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringsbepalingen van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop de annuleringsbepalingen van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander indien de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrek wordt ingediend dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Minerva Reizen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Annulering door de reiziger

Annuleringen door de reiziger kunnen uitsluitend schriftelijk worden meegedeeld.
Bij annulering door de reiziger is deze aan Minerva Reizen de volgende bedragen verschuldigd:
- annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom
- annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste voor de dag van aankomst: 60% van de reissom
- annulering vanaf de 28ste dag tot de 1e dag voor de dag van aankomst: 90% van de reissom
- annulering vanaf 1e dag voor de dag van aankomst of later: de volle reissom

De annuleringskosten worden vermeerderd met de reserveringskosten en eventueel met de premie voor de reis- en/of annuleringsverzekering.

Wij adviseren u om gelijktijdig met de reservering een annuleringsverzekering af te sluiten zodat u deze kosten bij de verzekeringsmaatschappij kunt claimen.

Wijzigen, annuleren door Minerva Reizen

Minerva Reizen heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Minerva Reizen aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de wijziging c.q. annulering Minerva Reizen kan worden toegerekend en de reiziger daardoor schade lijdt, is Minerva Reizen verplicht deze schade te vergoeden. Indien de oorzaak van de wijziging c.q. annulering aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Minerva Reizen zal u zonder uitstel, met opgave van reden, schriftelijk van de wijziging c.q. opzegging op de hoogte stellen.

Minerva Reizen zal, voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan de reiziger toe te rekenen oorzaak, een gelijkwaardige of betere accommodatie aanbieden indien mogelijk. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie zullen wij beoordelen naar objectieve maatstaven, waarbij rekening gehouden wordt met de accommodatie, de faciliteiten en de bij de reservering bekend gemaakte essenties. Indien Minerva Reizen geen aanbod kan doen, of u wilt het alternatief niet accepteren, dan volgt een terugstorting van de al geheel of gedeeltelijk betaalde reissom. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Aansprakelijkheid, overmacht

Minerva Reizen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, letsel of welke andere schade dan ook bij de reiziger. De reiziger dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering voor voornoemde situaties.

Tenzij in geval van opzet of grove schuld van Minerva Reizen is Minerva Reizen niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst (ook door eventuele derden) die veroorzaakt worden door omstandigheden die met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet door Minerva Reizen konden worden voorzien.

Eveneens is Minerva Reizen niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Minerva Reizen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het ontbreken van documenten die benodigd zijn voor de reis en waar de reiziger zelf voor dient te zorgen.

Minerva Reizen is niet aansprakelijk voor informatie en/of informatiemateriaal verstrekt en/of geproduceerd door derden. Evidente fouten en/of vergissingen in het reisprogramma op onze website binden Minerva Reizen niet.

Minerva Reizen is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of beschadiging van bagage tijdens de vlucht. Deze aansprakelijkheid wordt door de uitvoerende luchtvaartmaarschappij gedragen en dient dan ook bij deze partij (de uitvoerende luchtvaartmaatschappij) te worden verhaald.  

Minerva Reizen kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor onverwachte bouwactiviteiten in de buurt van uw gereserveerde accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van uw vakantieaccommodatie.

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Klachten

Indien de reiziger klachten heeft, moet hij hier allereerst melding van maken bij de eigenaar of beheerder van de betreffende accommodatie. Kan de klacht ter plaatse niet binnen redelijke termijn bevredigend worden geregeld, dan is de reiziger verplicht direct contact op te nemen met Minerva Reizen. Minerva Reizen zal dan proberen binnen 48 uur een oplossing te vinden. Indien de reiziger deze verplichting niet nakomt vervalt voor de reiziger het eventuele recht op schadevergoeding. Indien u op eigen initiatief en zonder overleg met Minerva Reizen de accommodatie vroegtijdig verlaat, vervalt uw recht op eventuele schadevergoeding.

In het geval dat de klacht ook na bemiddeling door Minerva Reizen niet bevredigend geregeld kan worden, dan dient u uiterlijk binnen 4 weken na terugkeer in Nederland uw klacht schriftelijk onder vermelding van uw boekingsnummer bij ons te melden . Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.

Verschillende vervoersoorten

Wordt volgens de gegevens van de reisovereenkomst geheel of gedeeltelijk gebruik gemaakt van verschillende vervoersoorten, bijvoorbeeld per vliegtuig, per trein, per boot of anderszins, dan gelden en prevaleren de algemene voorwaarden van de betreffende vervoersmaatschappij voor dat deel van de reisovereenkomst.

Verzekeringen

Minerva Reizen adviseert u om een annuleringsverzekering af te sluiten. Dan bent u gedekt voor de annuleringskosten van een reis. Ook voor de, door ziekte tijdens de vakantie, gemiste vakantiedagen, bent u gedekt.
Verder raden wij u aan om een reis-, bagage- en ongevallenverzekering af te sluiten. Beide verzekeringen kunt u direct bij boeking opgeven. In de polisvoorwaarden leest u precies waar u voor verzekerd bent.

De annuleringsverzekering moet, binnen zeven dagen nadat de boeking is gemaakt, worden afgesloten. De reisverzekering mag nog tot de dag van vertrek worden afgesloten.

Preferenties/essenties

Als u speciale wensen (preferenties) heeft ten aanzien van de accommodatie en/of de voorzieningen, dan dient u deze gelijktijdig bij de boeking door te geven. Wij zullen proberen deze speciale wensen zoveel mogelijk gerealiseerd te krijgen, zonder dat wij u die vooraf kunnen garanderen. Als uw wensen zo belangrijk zijn dat u uw boeking alleen maar wenst door te laten gaan indien uw wensen gehonoreerd worden, de zogenaamde "essentie", dan dient u dit direct bij de boeking nadrukkelijk te vermelden. Eventuele extra kosten hiervoor worden door Minerva Reizen in rekening gebracht.

Reisbescheiden

Na boeking en betaling van uw reis ontvangt u de reisbescheiden. Hierin zitten uw accommodatievouchers, eventueel vouchers voor andere geboekte reisonderdelen, een routebeschrijving en algemene informatie. De reisbescheiden worden doorgaans ongeveer twee weken voor vertrek aan u toegezonden. Wij raden u aan uw reisbescheiden altijd op juistheid te controleren. Indien daar onjuistheden in staan, dient u dit direct aan ons te melden.

Aankomst en vertrek

Tijd van aankomst en vertrek staan op de routebeschrijving vermeld.
In de regel is de aankomsttijd tussen 16.00 uur en 19.00 uur. De vertrektijd is meestal tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Vroegere aankomst is op eigen risico. Bij verwachte verlate aankomst dient u dit rechtstreeks telefonisch aan de gereserveerde accommodatie te melden. Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek u de gehele gereserveerde periode verschuldigd bent.

Borgsom

De bij de accommodaties vermelde waarborgsom dient u bij aankomst te betalen. Indien de woning/accommodatie niet schoon of met beschadiging aan bijvoorbeeld de inventaris wordt achtergelaten, kan een gedeelte van of de totale borgsom worden ingehouden. Tevens is het mogelijk dat eventuele kosten ter plaatse te voldoen, verrekend worden met de borgsom. Minerva Reizen neemt geen enkele verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom.

Bijkomende kosten

De ter plaatse te betalen kosten zijn de verplichte bijkomende kosten (bijvoorbeeld elektriciteit, verwarming en gas) die u dient te betalen aan de accommodatiebeheerder. Ook de kosten voor de eventueel gereserveerde optionele voorzieningen voor gebruik ter plaatse vallen onder de kosten die ter plaatse betaald dienen te worden (bijvoorbeeld kinderbed, bedlinnen, meenemen huisdier). De exacte informatie welke bijkomende en optionele kosten van toepassing zijn, is per accommodatie terug te vinden.

Eindschoonmaak

De vermelde kosten hiervoor dienen ter plaatse te worden voldaan of er worden geen kosten in rekening gebracht; de accommodatie dient echter te allen tijde schoon en netjes achtergelaten te worden, anders wordt mogelijk een deel van de borgsom ingehouden.

Inventaris

De meeste appartementen en huizen hebben een open keuken of kitchenette: een niet afgeschermd gedeelte van de woonkamer, waarin zich een koelkast, een kooktoestel (gas of elektrisch) en een klein aanrecht bevinden. In veel gevallen zijn keukens en kitchenettes slechts geschikt voor het bereiden van eenvoudige maaltijden. Dit vereist soms wat improvisatie omdat (typisch Hollandse) attributen waar u thuis aan gewend bent, zoals een kaasschaaf, koffiefilter, afwasborstel, waterkoker en een goede blikopener niet altijd aanwezig zijn. Ook bestaat het kooktoestel doorgaans maar uit twee kookplaten waarvan er één als warmhouder dient. De inrichting van de accommodatie en de kwaliteit van bv. het interieur en het sanitair kan dus eenvoudiger zijn dan u thuis gewend bent.

Huisdieren

Bij de beschrijvingen van de accommodaties staat aangegeven of huisdieren mee mogen. De reiziger dient dit altijd bij het boeken aan te geven, want ook indien huisdieren zijn toegestaan, wil dat nog niet zeggen dat alle huisdieren worden toegelaten. Denkt u erom een gezondheidsverklaring en een inentingsbewijs tegen hondsdolheid mee te nemen. In openbare gebouwen, restaurants, op de stranden en in zwembaden zijn huisdieren verboden.

Faciliteiten

In de tekst bij de accommodatie vermelden wij welke faciliteiten worden aangeboden, eventueel met vermelding van de kosten. Deze dienen meestal ter plaatse te worden afgerekend. Indien er geen kosten vermeld worden, betekent dit niet dat deze faciliteiten voor gratis gebruik zijn. Minerva Reizen is niet aansprakelijk voor onverwacht ter plaatse berekende of wijzigende kosten voor het gebruik van faciliteiten of diensten.

Vermelding van faciliteiten betekent niet dat gegarandeerd wordt dat deze altijd geopend zijn. In het bijzonder buiten het hoogseizoen kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten nog niet geopend, respectievelijk al gesloten zijn.

Nieuwsbrief

Bij het aanvaarden van de reisvoorwaarden zullen uw gegevens niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van Minerva Reizen d.m.v. een digitale nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de hyperlink te klikken.